เครื่องวัดขนาดอนุภาค คือเครื่องมือที่ช่วยเหลืองานอุตสาหกรรมที่ทำงานเกี่ยวกับของเหลวหรืออากาศ ให้สามารถประเมินอนุภาคของสิ่งเหล่านี้ได้ เนื่องจากงานอุตสาหกรรมบางอย่างจำเป็นต้องควบคุมหรือใช้ของเหลวและอากาศเป็นปัจจัย จึงจำเป็นต้องออกแบบเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เครื่องวัดขนาดอนุภาคจึงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานกับสิ่งเหล่านี้ง่ายดายและรวดเร็ว งานอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องทำความรู้จักกับเครื่องวัดขนาดอนุภาคและการใช้ประโยชน์ของเครื่องนี้

เครื่องวัดขนาดอนุภาคมีทั้งหมดสองแบบ คือเครื่องวัดขนาดอนุภาคในของเหลวและเครื่องวัดขนาดอนุภาคในอากาศ โดยเครื่องวัดขนาดอนุภาคมีส่วนประกอบที่น่าสนใจหลายอย่าง แบ่งออกเป็นสามส่วนหลักคือ Sampler หรือส่วนที่ต้องเก็บตัวอย่าง (Sample) ของอนุภาคที่ต้องการวัด ให้เข้าสู่ระบบอื่นๆ ในเครื่องต่อไป ส่วนนี้จะต้องมีความแม่นยำเพราะเป็นส่วนข้อมูลหลักที่ต้องใช้วิเคราะห์ควบคู่กับข้อมูลปริมาตรเป็นหลัก 

เครื่องวัดขนาดอนุภาค

ส่วนต่อมาที่จะรับหน้าที่ต่อจาก Sampler คือ Sensor ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่ได้รับมาจาก Sampler โดย Sensor จะมีขนาดและการใช้งานแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้และตามประเภทของเครื่องว่าเป็นเครื่องวัดขนาดอนุภาคในของเหลวหรือเครื่องวัดขนาดอนุภาคในอากาศ เมื่อ Sensor ยิงแสงผ่านตัวอย่างเพื่อส่งต่อให้ส่วนต่อไป

ส่วนสุดท้ายคือ Counter เปรียบเป็นส่วนวิเคราะห์หลักของเครื่องวัดขนาดอนุภาค เพราะจะรับข้อมูลที่ตรวจจับได้จาก Sensor มาแปรผลอนุภาคที่ตรวจพบออกมา โดย Counter ในบางเครื่องอาจวิเคราะห์ข้อมูลได้มากกว่าจำนวนอนุภาคแต่ยังได้ข้อมูลของอนุภาคในส่วนอื่นๆ มาอีกด้วย

ประโยชน์ของการใช้งานเครื่องวัดขนาดอนุภาคคือเพื่อทดแทนความสามารถที่มนุษย์ไม่มี นั่นคือความแม่นยำในการวัดหรือวิเคราะห์สารอย่างอนุภาคในของเหลวหรืออนุภาคในอากาศ เครื่องวัดขนาดอนุภาคจะเข้ามาทำหน้าที่เพิ่มความแม่นยำและความสะดวกให้แก่มนุษย์ ช่วยประหยัดเวลาที่มนุษย์ต้องเสียไปกับการตรวจสอบและทดลองอนุภาคในของเหลวและอนุภาคในอากาศด้วยตนเองซึ่งใช้เวลานานและมีความคลาดเคลื่อนได้ง่าย การใช้เครื่องวัดขนาดอนุภาคจะช่วยให้การดำเนินการผลิตเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและทำให้ควบคุมปัจจัยในโรงงานอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้น การเลือกใช้เครื่องวัดขนาดอนุภาคจึงควรเลือกจากบริษัทที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้เครื่องวัดขนาดอนุภาคที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้กับงานอุตสาหกรรมได้อย่างตรงความต้องการ นอกจากนี้ ต้องเลือกบริษัทที่สามารถให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือได้อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อให้งานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดขนาดอนุภาคนั้นเป็นไปได้อย่างถูกต้องและยกระดับมาตรฐานของงานให้ดีขึ้น